موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم گروه گرافیک
 •                          مراحل انجام پروژه نهایی بخش  ارتباط تصویری و نقاشی

       به اطلاع دانشجویان کارشناسی که در نیمسال جاری در انتخاب واحد، درس پروژه نهایی را اخذ نموده اند می رساند روند انتخاب موضوع و استاد پایان نامه به شرح زیر می باشد.

  1. انتخاب درس پروژه در زمان انتخاب واحد .
  2. تکمیل فرم شماره 1 ( که به پیوست ارائه شده است) و تایید استاد راهنمای مورد نظر و تحویل به آموزش حداکثر تا تاریخ 98/08/20 .

  الف: در انتخاب استاد راهنما می بایست دقت شود تا موضوع انتخابی شما با زمینه مطاالعاتی استاد مطابقت داشته باشد.

  ب: ظرفیت تعداد پروژه ای که هر استاد می تواند راهنمایی آن رابرعهده گیرد حداکثر نفرمی باشد لذا اولویت با افرادی است که زودتر فرم تایید شده استاد را به آموزش تحویل دهند.

  تغییر عنوان نظری و عملی و همچنین تغییر استاد راهنما پس از تحویل و ثبت فرم شماره 1 به هیچ عنوان میسر نمی باشد لذا در انتخاب استاد و موضوع نظری و عملی دقت لازم را به عمل آورید.

  مراحل دفاع از پایان نامه:

  دانشجویانی که مراحل بالا را سپری نموده و پایان نامه خود را به انجام رسانیده و قصد دفاع در نیمسال جاری را دارند می بایست:

  1. فرم آمادگی دفاع را به تایید استاد راهنما رسانیده و حداکثر تا تاریخ 98/10/12  به آموزش تحویل دهند. ( دانشجویانی که تا تاریخ مقرر فرم را به آموزش تحویل ندهند در نیمسال جاری مجاز به دفاع از پایان نامه نمی باشند و می بایست درس پروژه را جهت ترم بعد تمدید نمایند.)
  2. دفاعیه ها در تاریخ 01/11/ 98 انجام خواهد شد و برنامه زمانی دقیق از طرف آموزش اعلام خواهد شد. کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ملزم به انجام دفاعیه جهت فارغ التحصیلی می باشند.(تاریخ فوق به هیچ عنوان قابل تمدید و تغییر نمی باشد.)
  3. استاد راهنمای درس کارآموزی توسط شورای گروه هنر برای هر دانشجو مشخص می گردد و از طریق وب سایت دانشگاه به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.
  1398/07/30-13:27:10