موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه شهرسازی
 • ظرفیت اساتید طرح نهایی

   دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شهرسازی،

  موسسه آموزش عالی آپادانا

  نام و نام خانوادگی استاد راهنما

  ظرفیت

  جناب آقای دکتر دمی

  2

  جناب آقای دکتر آذر

  3

  جناب آقای مهندس خانی زاده

  2

  جناب آقای دکتر ظریفیان مهر

  2

  جناب آقای دکتر کتابچی

  2

  جناب آقای دکتر اردلان افلاکی

  3

   مراحل انجام پروژه نهایی:
  1. مشخص نمودن موضوع پروژه نهایی و هماهنگ کردن موضوع با یکی از اساتید جدول بالا
  2. تهیه فرم پیشنهاد موضوع طرح نهایی از مرکز انتشارات یا سایت دانشگاه ( بخش فرمهای آموزشی)
  3. تکمیل کردن فرم و دریافت امضا از استاد راهنمای مورد نظر
  4. تحویل دادن پروپوزال تکمیل شده و امضا شده توسط استاد راهنما به کارشناس آموزش.

  دانشجویان تا تاریخ 15/08/1398  فرصت دارند که پروپوزال تکمیل شده را به کارشناس مربوطه تحویل نمایند.

   تحویل پروژه طرح نهایی در دو مرحله انجام میگیرد. تحویل موقت در روز 30 دی ماه و تحویل نهایی در روز15 بهمن ماه 1398  است.  در صورت ارائه ندادن پروژه نهایی، این واحد درسی می بایست تمدید گردد.

  " پس از تایید پروپوزال امکان تغییر استاد  راهنما، تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست"

  1398/08/08-09:04:43