موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
اخبار دانشکده هنر و معماری
 • ظرفیت اساتید طرح نهایی دانشجویان کارشناسی معماری
 • تحویل نهایی دانشجویان کارشناسی معماری
 • زمان تحویل موقت پروژه های طرح نهایی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری
 • تاریخ امتحان میان ترم درس شناخت هنر گرافیک 1
 • مراحل انجام پروژه نهایی بخش ارتباط تصویری و نقاشی
 • اطلاعیه پروژه و کارآموزی کاردانی گرافیک و کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری
 • عدم برگزاری کلاس سرکار خانم محمودزاده

  بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلاس چاپ سیلک اسکرین سرکار خانم محمودزاده شنیه مورخ 1397/07/21 برگزار نمی گردد. لازم به ذکر است جبرانی درس مزبور متعاقبا اعلام خواهد گردید.

 • تاریخ تحویل پروژه نهایی کارشناسی معماری
 • آیین نامه مطالعات طرح نهایی رشته معماری
 • تاریخ دفاع دانشجویان ارتباط تصویری و نقاشی


1