تحصیلات تکمیلی
آخرین اخبار تحصیلات تکمیلی
برگزاری اولین دفاع کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس توسط خانم نگین زبرجدنام
تغییر امتحان پایان ترم روش اجزاء محدود با دکتر مشکسار
تغییر ساعت برگزاری امتحان تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر- نرم افزار
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد معماری - معماری
اساتید راهنما گروه معماری - معماری داخلی جهت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396
اساتید راهنما گروه معماری - معماری جهت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396
اساتید راهنما گروه کامپیوتر - نرم افزار جهت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396
اساتید راهنما گروه عمران - مدیریت ساخت جهت پایان نامه دانشجویان ورودی 1396
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 1393 کارشناسی ارشد